شرکت آرمینکو


توضیحات:

فریزر آزمایشگاهی به محفظه ای اطلاق می شود که برای اندازه گیری، پایش و نگه داری نمونه مورد تست در دمای زیر صفر کاربرد دارد.

یکنواختی : اختلاف دمای نقاط مختلف محفظه نسبت به یکدیگر

پایداری : تغییرات دما در یک نقطه محفظه نسبت به زمان

ارمینکو


مکعب سبز : محفظه داخلی

مکعب آبی : منطقه دارای یکنواختی و پایداری

ارمینکو

عضویت در خبرنامه آرمینکو