شرکت آرمینکو


در طول دوره هر نفر از یك سری كامل تجهیزات تخصصی آن دوره بهرمند می شود، امكانات كمك آموزشی از قبیل جزوه ، نرم افزار و ..... در اختیار شركت كنندگان قرار می گیرد و در پایان دوره مدركی از این شرکت اعطا می گردد. برگزاری دوره در محل کارخانه آرمینکو
دوره در محل ها با حداكثر ۵ نفر تشكیل می گردد و امكانات كمك آموزشی از سوی این واحد به سایت برگزاری ارسال می شود و شركت كنندگان در دوره از تجهیزات كمك آموزشی متناسب با نوع دستگاه خود ؛ برخوردار می گردند.

[(img)|1028993567721001B]

[(img)|1028994567721001B]برگزاری دوره آموزشی در محل متقاضی

عضویت در خبرنامه آرمینکو