شرکت آرمینکو


دوره در محل ها با حداكثر ۵ نفر تشكیل می گردد و امكانات كمك آموزشی از سوی این واحد به سایت برگزاری ارسال می شود و شركت كنندگان در دوره از تجهیزات كمك آموزشی متناسب با نوع دستگاه خود ؛ برخوردار می گردند.

ارمینکو

ارمینکو

برگزاری دوره آموزشی در محل متقاضی

عضویت در خبرنامه آرمینکو